Regulamin

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 
WYROBA MASZYNY DO DREWNA I INNE
wyroba.pl, wyroba.com


I.    POSTANOWIENIA OGÓLNE
1.    Serwis internetowy „Wyroba maszyny do drewna i inne”  dostępny pod adresami internetowymi wyroba.pl, wyroba.com  prowadzony jest przez firmy:
a.    Wyroba Klaudia Export Import  ul. Ruchu Oporu 186, Nowe Bojszowy, 43-220 Bojszowy/ Polska  wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6381493823, REGON: 241935209,
b.    Wyroba Elżbieta Handel, ul. Ruchu Oporu 186, Nowe Bojszowy, 43-220 Bojszowy/ Polska, wpisana do centralnej ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Ministra Gospodarki, NIP: 6462914039, REGON: 241934687
c.    Wyroba Felicjan Holzbearbeitungsmaschinen Ginsterweg 21 46487 Wesel / Niemcy NIP DE 290118906
d.    Wyroba Jan Maschinenhandel Bergschlagweg 36 46569 Hünxe/ Niemcy NIP DE 291919562
2.    Przed rozpoczęciem korzystania ze Strony prosimy o uważne zapoznanie się z treścią niniejszego Regulaminu.
3.    Prawa i obowiązki Użytkowników oraz Sprzedawcy określają w sposób wyłączny postanowienia nn. Regulaminu oraz przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
4.    Korzystanie ze Strony w jakikolwiek sposób jest równoznaczne z tym, że Użytkownik zapoznał się i zaakceptował treść Regulaminu oraz że wyraża bezwarunkową zgodę na jego treść.
5.    Postanowienia niniejszego Regulaminu gwarantują prawa konsumenta przysługujące na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

II.    DEFINICJE

1.    Serwis – serwis internetowy „Wyroba Maszyny stolarskie i inne” Sprzedawcy dostępny pod adresami: wyroba.pl, wyroba.com.
2.    Sprzedawca - podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym w zależności od Produktu jest jeden z podmiotów określonych w Tyt. I pkt 1 Regulaminu.
3.    Regulamin - niniejszy dokument wraz z wszelkimi załącznikami i dodatkami, które stanowią jego integralną część,
4.    Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną która korzysta oferty Serwisu,
5.    Konsument - osoba fizyczna dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
6.    Przedsiębiorca – osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, dokonująca ze Sprzedawcą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
7.    Użytkownik – każdy, kto w jakikolwiek sposób korzysta ze Serwisu w jakikolwiek sposób,
8.    Produkt - dostępna w Serwisie rzecz ruchoma, będąca przedmiotem umowy sprzedaży pomiędzy Kupującym, a danym Sprzedawcą określonym na karcie produktu.
9.    Skrzynka e-mail - elektroniczna skrzynka pocztowa, charakteryzująca się indywidualnym adresem internetowym danej osoby (adres e-mail), za pośrednictwem której dana osoba może wysyłać i odbierać wiadomości i inne dane w ramach usługi poczty elektronicznej,
10.    Dowód zakupu – paragon fiskalny, rachunek lub faktura VAT.

III.    WYMAGANIA TECHNICZNE
1.    Do korzystania z strony internetowej i usług Serwisu za pośrednictwem serwisu internetowego niezbędne jest posiadanie urządzenia pozwalającego na korzystanie z zasobów Internetu, skrzynki pocztowej e-mail oraz przeglądarki zasobów internetowych umożliwiającej wyświetlanie stron WWW (zaleca się korzystanie z następujących przeglądarek internetowych w podanych wersjach lub nowszych, z włączona obsługą plików „cookies”: Internet Explorer 8, Opera 10.00, Google Chrome 10.0, Mozilla 4.0 lub ich nowsze wersje).
2.    Więcej o plikach „cookies”  oraz zasadach ochrony tego typu danych znajdziesz w naszej Polityce cookies.

IV.    ZAMÓWIENIA
1.    Serwis prowadzi działalność handlową na terytorium Polski jak również Niemiec, oraz innych państw.
2.    Zapytania o produkty oferowane w Serwisie można składać poprzez wypełnienie formularza dostępnego na karcie produktu – hiperłącze: „Zapytaj o ten produkt”, poprzez pocztę elektroniczną lub telefonicznie pod numerami podanymi w zakładce „Kontakt”.
3.    Kupujący jest zobowiązany do podania prawdziwych i prawidłowych danych niezbędnych do realizacji zamówienia.
4.    Po otrzymaniu zapytania serwis potwierdza dostępność produktu i przesyła Kupującemu ofertę sprzedaży pocztą elektroniczną. Serwis informuje ponadto za pośrednictwem poczty elektronicznej, gdy zamówienie jest przygotowane do odbioru lub przekazane do wysyłki.
5.    Dla Kupującego oraz Sprzedawcy wiążące są informacje zawarte na karcie Produktu w momencie złożenia zamówienia, w szczególności: cena, charakterystyka towaru, jego cechy, elementy wchodzące w skład zestawu, termin i sposób dostawy.
7.    Zamówienia przyjęte do realizacji mogą być anulowane najpóźniej do momentu wysyłki towaru. Prawo anulowania zamówienia przysługuje wyłącznie Konsumentowi.
8.    Informujemy, że średni czas realizacji zamówienia od jego złożenia do wysyłki Produktu Kupującemu wynosi do 14 dni.
9.    Informacje znajdujące się w Serwisie nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Ogłoszenia, reklamy Sprzedawcy, cenniki i inne informacje o Produktach, podane na stronach internetowych Serwisu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93 z późń. zm..).
10.    Do zawarcia umowy sprzedaży dochodzi:
a.    dla zapytań złożonych poprzez Formularz zapytania dostępny na karcie produktów – z chwilą otrzymania od Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu oferty Sprzedawcy,
b.    dla zapytań złożonych przez telefon – z chwilą otrzymania od Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu oferty Sprzedawcy,
c.    dla zapytań złożonych przez e-mail – z chwilą otrzymania od Kupującego wiadomości e-mail z oświadczeniem o przyjęciu oferty Sprzedawcy,.
11.    Zamówienie jest realizowane po dokonaniu płatności.
12.    Sprzedawca ma obowiązek zawiadomić Kupującego o braku zamówionych Produktu w magazynie oraz przewidywanym wydłużeniu czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od stwierdzenia tego faktu. Kupujący w takim przypadku może wyrazić zgodę na wydłużenie czasu realizacji zamówienia (do 14 dni) lub zrezygnować z zamówionego Produktu albo z całości zamówienia.
13.    W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia z powodu trwałej niedostępności Produktu, Sprzedawca powinien niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie 30 dni od zawarcia umowy, zawiadomić o tym Kupującego i zwrócić całą otrzymaną od niego sumę pieniężną.

V.    PŁATNOŚCI
1.    Ceny prezentowane w Serwisie internetowym są cenami netto (nie zawierają podatku VAT).
2.    Do każdego zamówienia Sprzedawca dołącza Dowód zakupu.
3.    Kupujący dokonujący zakupu jako Przedsiębiorca na cele prowadzonej działalności gospodarczej oświadcza, iż jest płatnikiem podatku VAT oraz upoważnia Sprzedawcę do wystawiania Dowodu zakupu bez podpisu odbiorcy.
4.    Kupujący wraz z oświadczeniem o przyjęciu oferty możliwość wyboru formy płatności:
a.    płatność przelewem na konto Sprzedającego przed wydaniem towaru
b.    płatność gotówką (przy odbiorze towaru)
5.    W przypadku, gdy Kupujący wybrał inny sposób płatności niż za pobraniem, wysyłka towaru następuje po zaksięgowaniu całości należności (cena oraz koszty dodatkowe) na rachunku bankowym Sprzedawcy.
6.    Kupujący ponosi opłatę za doręczenie Produktu pod wskazany adres, która jest określona   indiwidualnie w zaleznosci od charakterystyki towru.
7.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen Produktów prezentowanych na stronach Serwisu, zamieszczania informacji o nowych towarach, przeprowadzenia i odwołania akcji promocyjnych na stronach Serwisu, wyprzedaży bądź wprowadzenia w nich zmian. Uprawnienie Sprzedawcy, o którym mowa w poprzednim zdaniu nie ma wpływu na zamówienia złożone przed datą wejścia w życie zmiany ceny, warunków akcji promocyjnych lub wyprzedaży. O szczególnych warunkach akcji promocyjnych oraz wyprzedaży Kupujący będzie informowany przez Sprzedawcę. Promocje nie łączą się, o ile regulamin promocji nie stanowi inaczej.

VI.    DOSTAWA
1.    Kupujący może wybrać następujące sposoby odbioru zamówionych Produktów:
a.    dostarczenie Produktów na adres podany przez Kupującego w zamówieniu przez firmę kurierską, lub sprzedającego –(tylko po wcześniejszym  zapytaniu Sprzedajacego)
b.    odbiór osobisty.
2.    Wybór sposobu odbioru przesyłki dokonywany jest przez Kupującego podczas składania zamówienia w Serwisie.
3.    Koszty wysyłki naliczane są zgodnie z aktualnymi cennikami i zależą od wagi oraz rozmiarów przesyłki. Kupujący jest informowany o kosztach wysyłki w trakcie składania zamówienia.
4.    Koszty dostawy Produktu ponosi Kupujący, o ile nie zastrzeżono wyraźnie inaczej.
5.    Kupujący zobowiązuje się do odebrania wysłanego Produktu.

VII.    RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE I PRAWNE
1.    Produkty oferowane w Serwisie internetowym są produktami używanymi wolnymi od wad fizycznych i prawnych. Na produkty używane Sprzedawca nie udziela gwarancji. Sprzedawca przed odbiorem Produktu przez Kupującego umożliwia oględziny Produktu oraz próbne uruchomienie.
2.    Sprzedawca odpowiada wobec Konsumenta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w zakresie określonym przepisami Ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. z 2014 poz. 121 ze zm.) z zastrzeżeniem pkt. 3 poniżej.
3.    Konsument traci uprawnienia z tytułu rękojmi za wady fizyczne Produktu, jeżeli wada zostanie stwierdzona po upływie roku od wydania rzeczy Konsumentowi (produkty używane).

VIII.    REKLAMACJA USŁUG SERWISU W POZOSTAŁYM ZAKRESIE
1.    Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi przewidziane w niniejszym Regulaminie nie są realizowane przez Sprzedawcę lub są realizowane niezgodnie z postanowieniami Regulaminu.
2.    Reklamacja usług Serwisu powinna zawierać:
a.    dane tożsamości Użytkownika;
b.    temat reklamacji oraz okres, którego reklamacja dotyczy;
c.    okoliczności uzasadniające reklamację;   
d.    podpis Użytkownika - w przypadku reklamacji złożonej w formie pisemnej.
3.    Jeżeli reklamacja nie spełnia warunków formalnych, o których wyżej mowa, Sprzedawca może według swojego wyboru pozostawić reklamację bez rozpoznania lub wezwać Użytkownika do jej uzupełnienia w terminie nie dłuższym niż 7 dni wraz z pouczeniem, iż w przypadku braku uzupełnienia w oznaczonym terminie reklamacja zostanie pozostawiona bez rozpoznania.
4.    Sprzedawca może pozostawić reklamację bez rozpoznania, jeżeli:
a.    reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej w Regulaminie, załącznikach, dodatkach lub materiałach pomocy dostępnych w Serwisie. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownego dokumentu.
b.    reklamacja dotyczy kwestii wyjaśnionej uprzednio w odpowiedzi na poprzednie zgłoszenie reklamacyjne danego Użytkownika. W takim przypadku odpowiedź na reklamację zawiera odesłanie do stosownej korespondencji.
c.    reklamacja pochodzi od osoby trzeciej, która nie posiada stosownego upoważnienia lub pełnomocnictwa.
d.    ostanie złożona po upływie 30 dni od dnia ujawnienia się przyczyn reklamacji.
5.    O skorzystaniu z prawa do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania Sprzedawca poinformuje niezwłocznie Kupującego.
6.    Reklamacje kierowane do Serwisu, a dotyczące usług świadczonych przez podmioty trzecie za pośrednictwem Serwisu będą przekazywane przez Sprzedawcę niezwłocznie właściwemu podmiotowi trzeciemu, które jest odpowiedzialny za realizację reklamacji.
7.    Sprzedawca rozpatruje reklamację niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia.
8.    Odpowiedzi na reklamację udziela według własnego uznania:
a.    pisemnie na adres reklamującego,
b.    drogą elektroniczną na wskazany przez reklamującego adres poczty elektronicznej,
c.    drogą telefoniczną.
9.     Informujemy również, że Konsumentem posiada również możliwość ze skorzystania z pozasądowych metod rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczenia, w tym:
a.    zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy.
b.    zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Kupującym, a Sprzedawcą.
c.    skorzystania z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

IX.    PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY
1.    Konsument może odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni.
2.    Termin odstąpienia od umowy o którym mowa powyżej rozpoczyna się:
a.    dla umowy, w wykonaniu której przedsiębiorca wydaje rzecz, będąc zobowiązany do przeniesienia jej własności - od objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku umowy, która:
i.    obejmuje wiele rzeczy, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach - od objęcia w posiadanie ostatniej rzeczy, partii lub części,
ii.    polega na regularnym dostarczaniu rzeczy przez czas oznaczony - od objęcia w posiadanie pierwszej z rzeczy;
b.    dla pozostałych umów - od dnia zawarcia umowy.
3.    Odstąpienie może zostać zrealizowane poprzez przekazanie jednoznacznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy sprzedaży Sprzedawcy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia do Sprzedawcy przed upływem 14-dniowego terminu, o którym mowa w ust. 1 powyżej.
4.    Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać przekazane pisemnie na Wyroba maszyny stolarskie i inne ul. Ruchu Oporu 186 43-220 Bojszowy, faksu 0049 281 475 5959, poczty elektronicznej f.wyroba@t-online.de  lub za pośrednictwem formularza dostępnego na stronie internetowej Sprzedawcy pod adresem www.wyroba.pl. Oświadczenie może przesłanie skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, stanowiącego Załącznik 1 do niniejszego Regulaminu, jednak nie jest to obowiązkowe.
5.    W razie odstąpienia od umowy przez Konsumenta umowa jest uważana za niezawartą, a Konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań wobec Sprzedawcy. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od umowy zanim Sprzedawca potwierdził jego ofertę, oferta przestaje wiązać.
6.    Towar zakupiony przez Konsumenta ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu. Zwracany przez Konsumenta Produkt powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Jeżeli jest to możliwe Produkt powinien być opakowany w oryginalne opakowanie. Bezpośrednie koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy ponosi Konsument.
7.    Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.
8.    Konsument jest zobowiązany dokonać zwrotu Produktu niezwłocznie, jednakże nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania tego terminu wystarczy odesłanie produktu Sprzedawcy przed jego upływem.
9.    W przypadku odstąpienia od umowy przez Konsumenta, jeżeli jakiekolwiek płatności zostały dokonane przez Konsumenta ich zwrot nastąpi niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie do 14 dni od dnia otrzymania stosownego oświadczenia Konsumenta przez Sprzedawcę, tym samym kanałem, którym Kupujący dokonał płatności, chyba że Konsument wyraźnie zgodzi się na inną formę zwrotu płatności. W każdym przypadku Konsument nie ponosi kosztów zwrotu płatności. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych przez Konsumenta do chwili otrzymania Produktu z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
10.    Koszty dostarczenia Produktu podlegają zwrotowi Konsumentowi jedynie do wysokości kosztu najtańszego zwykłego sposobu oferowanego przez Sprzedawcę. Wszelkie dodatkowe koszty wynikające z wyboru przez Konsumenta innego sposobu dostarczenia ponosi Konsument.
11.    Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy:
a.    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt nieprefabrykowany, wyprodukowany według specyfikacji Konsumenta lub służący zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b.    w której przedmiotem świadczenia jest Produkt, który po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączony z innymi rzeczami;

X.    PRZEDSIĘBIORCA JAKO KUPUJĄCY  
1.    W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległości nie przysługuje.
2.    W przypadku gdy Kupującym jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu.
3.    Strony wyłączają odpowiedzialność odszkodowawczą Sprzedawcy z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne Produktu w najszerszym zakresie dopuszczalnym przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

XI.    ZASTRZEŻENIA, ZAPEWNIENIA I ODPOWIEDZIALNOŚĆ
1.    W trosce o dobro Użytkowników oraz zapewnienie najwyższej jakości Serwisu niedozwolone jest wykorzystywanie Serwisu, wszelkich jego funkcjonalności oraz świadczonych usług w sposób sprzeczny z charakterem, celem i przedmiotem działania Serwisu, w szczególności podejmowanie działań które są sprzeczne z powszechnie obowiązującym prawem, przepisami niniejszego Regulaminu oraz dobrymi obyczajami.
2.    Sprzedawca dołoży wszelkich starań, aby Serwis oraz wszystkie usługi udostępniane za jego pośrednictwem działały w sposób ciągły, bez jakichkolwiek zakłóceń, jednakże Sprzedawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za zakłócenia spowodowane siłą wyższą lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników lub osób trzecich, za które nie ponosi odpowiedzialności. Sprzedawca gwarantuje dostępność Serwisu w 90% w stosunku rocznym.
3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania wszelkich zabezpieczeń mających na celu ochronę prawidłowego działania Serwisu, w tym zabezpieczeń chroniących przed działaniami Użytkowników Serwisu łamiących niniejszy Regulamin oraz bądź zasady związane z działalnością Serwisu.
4.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do anonimowej publikacji treści kierowanych przez Użytkowników do zespołu obsługi Serwisu, a dotyczących kwestii związanych z funkcjonowaniem Serwisu (FAQ), udzielanymi poradami i innych, co do których Sprzedawca uzna, że odpowiedzi na te treści są warte upublicznienia.
5.    Sprzedawca zastrzega sobie możliwość czerpania korzyści z reklam umieszczanych w Serwisie na co Użytkownik, korzystając ze Serwisu wyraża zgodę.

XII.    PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ
1.    Wszelkie prawa własności intelektualnej do Serwisu w szczególności do treści, znaków słownych lub graficznych, nazw, obrazów, grafiki, efektów dźwiękowych, informacji, funkcjonalności i usług dostępnych w Serwisie przysługują wyłącznie Sprzedawcy lub jego partnerom, którzy przekazali określone materiały Sprzedawcy do użytkowania. Korzystanie ze Serwisie na podstawie Regulaminu w jakikolwiek sposób nie skutkuje w żadnym zakresie nabyciem przez Użytkownika części lub całości ww. praw własności intelektualnej.
2.    Zabronione jest bez zgody Sprzedawcy wyrażonej na piśmie: kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystywanie w całości lub we fragmentach praw własności intelektualnej do Serwisu o których wyżej mowa. Nie dotyczy to automatycznego tymczasowego przechowywania plików w pamięci urządzenia cyfrowego, które jest skutkiem zwyczajnego korzystania ze Serwisu w celach zgodnych z Regulaminem oraz przypadków prawem dozwolonego użytku.

XIII.    ZMIANY REGULAMINU
1.    Zmiana Regulaminu jest możliwa wyłącznie z ważnej przyczyny w sposób umożliwiający Użytkownikom uprzednie zapoznanie się i wyrażenie zgody albo rezygnację z dalszego korzystania z usług Serwisu lub oświadczenie o korzystaniu ze Serwisu na zasadach dotychczasowych.
2.    Sprzedawca publikuje zmiany Regulaminu na stronach Serwisu. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie udostępniona nie później niż na 14 dni przed wprowadzeniem zmienionego Regulaminu.
3.    Zmiany Regulaminu nie mają wpływu na zamówienia złożone przed wejściem w życie takich zmian.
4.    Nie wymaga zmiany nn. Regulaminu wprowadzanie przez Serwis promocji, konkursów oraz dodatkowych usług, których szczegółowe zasady i warunki określane będą każdorazowo w załącznikach do nn. Regulaminu.

XIV.    POSTANOWIENIA KOŃCOWE
1.    Treść Regulaminu jest udostępniona Użytkownikowi nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu i może zostać utrwalona w szczególności poprzez wydrukowanie, zapisanie na nośniku lub pobranie w każdej chwili ze stron Serwisu.
2.    Nieważność jednego z postanowień Regulaminu stwierdzona orzeczeniem właściwego sądu, nie powoduje nieważności pozostałych postanowień Regulaminu.
3.    We wszystkich sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają przepisy obowiązującego prawa polskiego, chyba że przepisy prawa bezwzględnie obowiązujące w Państwie Użytkownika stanowią inaczej.
4.    Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu będą poddane rozstrzygnięciu właściwych polskich sądów powszechnych z zastrzeżeniem pkt. 5 poniżej.
5.    Wszelkie spory wynikające z funkcjonowania Serwisu oraz świadczenia usług w ramach Serwisu, w których stroną jest przedsiębiorca mający swoją siedzibę na terenie Niemiec, będą poddane rozstrzygnięciu właściwego Sądu dla miasta Wesel (Nadrenia Północna - Westfalia). Do sporów tych w sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawodawstwa Republiki Federalnej Niemiec.
6.    Wszelkie uwagi, sugestie i pytania Użytkownicy mogą kierować na adres f.wyroba@t-online.de.